Regulamin

Sklep internetowy działający pod adresem: www.scrascom.pl

prowadzony jest przez SCRASCOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Księcia Witolda 49/15, 50-202 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VI Wydział Sądu Rejonowego we Wrocławiu, pod numerem KRS: 0000751469, numer NIP: 899-28-515-72, REGON: 381487018

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 • 1 DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu nadaje się wymienionym poniżej pojęciom następujące znaczenie:

Sprzedawca - SCRASCOM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Księcia Witolda 49/15, 50-202 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, pod numerem KRS: 0000751469, numer NIP: 899-28-515-72, REGON: 381487018

Sklep internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, znajdujący się pod adresem elektronicznym www.scrascom.pl, za pośrednictwem którego dokonywana jest sprzedaż Towaru/Produktu przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej bez jednoczesnej obecności stron.

Klient - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także przedsiębiorca, o ile dokonują zakupów w Sklepie.

Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie internetowym w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.

Umowa sprzedaży na odległość - umowa sprzedaży Towaru/Produktu/świadczenia usług, zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Towar/Produkt - oferowane produkty, które Klient może nabyć w Sklepie internetowym. Towary oferowane w Sklepie internetowym są wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.

Usługa Sprzedawcy - usługa wykonywana w ramach sklepu internetowego bezpośrednio przez Sprzedawcę lub podwykonawcę:

 1. zawieranie umów sprzedaży online – w zakresie towarów sprzedawanych w Sklepie Internetowym,
 2. prowadzenie Konta klienta,
 3. przesyłanie wiadomości e- mail, w których w szczególności Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia.

Cena - wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sprzedawcy są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT. Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji i zostaje doliczony w trakcie realizacji zamówienia.

Koszyk - formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienie.

Zamówienie – procedura, o której mowa w § 4 niniejszego Regulaminu prowadząca do zawarcia umowy sprzedaży na odległość.

Konto - zbiór danych przechowywanych przez Sprzedawcę dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, przy wykorzystaniu którego Klient może składać zamówienia oraz zawierać umowy.

Koszt dostawy - koszt dostarczenia Zamówienia do Klienta, którego każdorazowa wysokość jest określona w zakładce Koszyk i zależna od wybranego sposobu dostawy.

Regulamin – niniejszy dokument. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin i jego załączniki stanowią odpowiednio regulamin, o którym mowa w Art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

Treści - wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia Towarów, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.

Polityka prywatności i cookies Sklepu internetowego SCRASCOM Sp. z o. o.  - dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies.

Sklep stacjonarny- punkt sprzedaży i odbioru produktów, który mieści się w Warszawie przy ul. Popularnej 14.

 

 

 • 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Dla korzystania ze Sklepu niezbędnym jest posiadanie przez Klienta:
 2. aktywnego konta poczty elektronicznej (adres email)
 3. urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową typu Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera       
 4. Właścicielem serwisu www.scrascom.pl jest SCRASCOM sp. z o.o., której to spółce przysługują do niniejszego serwisu majątkowe prawa autorskie.
 5. Zdjęcia Towarów znajdujących się na stronie www.scrascom.pl mają charakter reklamowy i/lub poglądowy.
 6. Przed dokonaniem Rejestracji w sklepie internetowym oraz złożeniem Zamówienia Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 7. Dokonanie zakupu w sklepie internetowym przez Klienta oznacza, że zapoznał się on z niniejszym Regulaminem i w pełni akceptuje jego treść.
 • 3 REJESTRACJA KONTA
 1. W celu rejestracji konta w Sklepie internetowym Klient będący Konsumentem podaje imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer swojego telefonu komórkowego oraz wybiera hasło, zaś Klient będący przedsiębiorcą podaje dodatkowo nazwę firmy, numer KRS (o ile został nadany) oraz numer NIP.
 2. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą. Odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych ponosi wyłącznie Klient.
 3. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 4. W chwili umożliwienia Klientowi dostępu do Konta, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta. Konsument może od tej umowy odstąpić na zasadach określonych Regulaminie.
 5. Klient uzyskuje dostęp do Konta po prawidłowo przeprowadzonej rejestracji.
 6. Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu adresu email oraz hasła dostępu.
 7. Klient nie powinien udostępniać swojego Konta osobom trzecim. W przypadku takiego udostępnienia wszelkie ryzyko i odpowiedzialność z tego tytułu ciąży na Kliencie.
 8. W toku procedury Rejestracji Klient może wyrazić dobrowolnie zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od SCRASCOM sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na podany w trakcie rejestracji adres email, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz.1204). Klient może w każdym czasie cofnąć zgodę, o której mowa w tym punkcie wysyłając stosowne oświadczenie drogą elektroniczną na adres mailowy wroclaw@scrascom.pl
 9. W celu usunięcia konta Klient powinien wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie Konta na adres mailowy: wroclaw@scrascom.pl
 10. Klient nie może umieszczać w Sklepie internetowym ani dostarczać do Sprzedawcy treści, w tym opinii i innych danych o charakterze bezprawnym.
 11. Zamieszczone na stronach Sklepu internetowego treści, w tym opisy towarów i ceny nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 • 4 PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIENIA
 1. W celu złożenia oferty nabycia towaru oferowanego przez Sprzedawcę Klient powinien złożyć zamówienie.
 2. Do złożenia zamówienia nie jest konieczne posiadanie Konta, zamówienie można złożyć bez rejestracji.
 3. Klient składa zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny na jednej ze stron Sklepu internetowego i kliknięcie przycisku oznaczonego: „Zamawiam i płacę”. Zamówienie określa m.in. jakie towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji.
 4. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o złożonym zamówieniu. Informacja ta nie stanowi potwierdzenia przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał, które następnie podlega weryfikacji Sprzedawcy, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji.
 5. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu informację drogą elektroniczną o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.
 • 5 ZASADY I SPOSOBY PŁATNOŚCI
 1. Sprzedawca podczas procesu realizacji zamówienia przez Klienta, informuje Klienta o terminie płatności, dostępnych sposobach realizacji płatności, łącznej cenie towaru oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport, dodatkowe usługi, koszty płatności itp.
 2. Płatność w sklepie internetowym może zostać dokonana w jeden z następujących sposobów:
 3. kartą płatniczą – forma płatności obsługiwana przez PayU S.A. –

Operatorem kart płatniczych jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

 1. gotówką (do kwoty 15.000 PLN) – w wypadku osobistego odbioru towaru w sklepie stacjonarnym,
 2. przelewem z góry na konto: Scrascom sp. z o.o., ul. Księcia Witolda 49/15, 50-202 Wrocław, nr konta do wpłat: mBank, 64 1140 2004 0000 3902 7811 0380
 3. gotówką za pobraniem realizowanym przez dostawcę Towaru, płatnym przy odbiorze Towaru (do kwoty 5.000 PLN)
 4. W przypadku zakupów towarów sprowadzanych na indywidualne zamówienie Klienta lub towarów o znacznej wartości Sprzedawca może zażądać zaliczki, która następnie:
 5. podlega zaliczeniu na całościową płatność za dane zamówienie lub
 6. podlega zwrotowi na rzecz Klienta w terminie do 7 dni roboczych, w przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia
 7. Na wszystkie zamówione towary w Sklepie internetowym wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT, przy czym podpis Klienta - jako nabywcy towaru - nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT.
 8. W przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, obowiązuje domniemanie, iż zakup jest dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.
 • 6 REALIZACJA DOSTAW
  1. Klient zostanie poinformowany o możliwych sposobach i dostępnych terminach dostawy poprzez formularz zamówienia lub drogą elektroniczną.
  2. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia:
  3. Wysyłka zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej lub
  4. odbiór zamówienia przez Klienta w Sklepie stacjonarnym (ul. Popularna 14, 02-473 Warszawa)
  5. W przypadku wskazania przez Klienta, w chwili składania zamówienia, że zamówienie ma zostać odebrane w Sklepie stacjonarnym, towar pozostaje gotowy do odbioru przez Klienta przez kolejne pięć (5) dni roboczych od daty doręczenia Klientowi wiadomości elektronicznej w temacie gotowości towaru do odbioru.
  6. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru towaru przez Klienta w Sklepie stacjonarnym w terminie określonym w pkt. 3 oraz w sytuacji, gdy Klient nie odbierze towaru od kuriera (co skutkowało będzie zwrotem towaru do Sprzedawcy), Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży.
  7. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Klientowi oświadczenia woli o odstąpieniu (w formie wiadomości e-mail na adres elektroniczny podany przez Klienta). W takim przypadku zamówienie uważane będzie za anulowane, a Klientowi nie przysługują z tego tytułu dodatkowe roszczenia, z wyjątkiem zwrotu płatności za nieodebrane produkty, którą Sprzedawca od niego otrzymał na mocy Umowy Sprzedaży.
  8. W wypadku wyboru płatności określonej w par. 5 pkt. 2 lit. C (płatność z góry na konto), Klient obowiązany jest dokonać zapłaty w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży na odległość.
  9. W przypadku, gdy nie dojdzie do dokonania zapłaty przez Klienta w terminie określonym w pkt. 6, Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Klientowi, pocztą elektroniczną na adres elektroniczny podany przez Klienta, oświadczenia woli o odstąpieniu. W takim przypadku umowa sprzedaży będzie uważana za niezawartą, a zamówienie za anulowane. W takich okolicznościach Klient ani Sprzedawca nie będą zobowiązani względem siebie do żadnych świadczeń, w szczególności uiszczenia odszkodowania lub jego surogatu, zwrotu kosztów itp.
  10. W przypadku niezrealizowania przez Sprzedawcę zobowiązania w terminie określonym w korespondencji mailowej kierowanej do Konsumenta, Konsument również może odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli o odstąpieniu.
  11. Wysyłka zamówionego towaru następuje w ciągu 1-3 dni roboczych od daty zamówienia. Wyjątek stanowią zamówienia na towary o niskim współczynniku sprzedaży. Termin dla takich towarów ustalany jest indywidualnie - Klient zostanie poinformowany drogą e-mailową o przewidywanym terminie wysyłki.
  12. Czas w jakim Sprzedawca przygotuje i wyśle do Klienta zamówienie nie jest równoznaczny z czasem jego dostawy poprzez firmę kurierską. Termin otrzymania przesyłki stanowi sumę czasu dostępności towaru oraz przewidywanego czasu dostarczenia towaru.
  13. Wysyłka zamówienia obejmującego  towary o różnych terminach dostępności lub znajdujących się na różnych magazynach - następuje po skompletowaniu całości zamówienia.
 • 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje Klientowi, będącemu Konsumentem w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego. Konsument w terminie 14 dni może od tak zwartej umowy odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej.
 2. Konsument dokonuje odstąpienia od umowy w formie pisemnej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie to może zostać wysłane m.in. e-mailem lub pocztą na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie.
 3. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.
 4. Bieg 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich), a w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w Art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.
 6. Konsument zwróci Sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru towary z zamówienia objętego odstąpieniem od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, wysyłając go na adres wskazany w korespondencji mailowej dotyczącej umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Jeśli Konsument odstąpił od umowy tylko w części (zwrot dotyczy tylko niektórych produktów), postanowienia tego paragrafu stosuje się odpowiednio.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towarów z powrotem.
 9. Z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa i postanowień niniejszego Regulaminu należności wynikające z realizacji prawa odstąpienia przez Konsumenta zostaną odesłane na wskazany przez niego rachunek bankowy po otrzymaniu zwrotnej przesyłki od Klienta, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Konsument, przed skorzystaniem z prawa odstąpienia może używać towaru wyłącznie tak, jakby robił to w sklepie stacjonarnym, co oznacza, że jeśli, Konsument przed odstąpieniem od umowy np. zainstaluje samodzielnie dowolne oprogramowanie, wówczas kwota zwrotu, którą otrzyma za zwrócony towar zostanie pomniejszona o koszt przywrócenia zwróconego Towaru do stanu poprzedniego (zgodnie z cennikiem serwisowym dostępnym na stronie internetowej Sklepu lub indywidualną wyceną uszkodzeń nie objętych cennikiem).
 11. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych przez Klienta za pobraniem i nie odpowiada za jakiekolwiek koszty powstałe w związku z takimi przesyłkami.
 12. Zwracany towar należy odesłać razem z dowodem zakupu na adres: Scrascom sp. z o.o., ul. Popularna 14, 02-473 Warszawa wraz z wypełnionym oświadczeniem zwrotu towarów, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przesłany wraz z zamówieniem.
 13. W przypadku braku zamówionego towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry - Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU I ZA JEGO ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ
 1. Towary oferowane w Sklepie internetowym mogą być objęte gwarancją producenta, sprzedawcy lub dystrybutora, gdy jest to zaznaczone w opisie produktu. W takiej sytuacji mają zastosowanie warunki zawarte w dokumencie gwarancyjnym.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, z tym, że w przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest Konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.
 4. Korzyści i ciężary wraz z niebezpieczeństwem przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą na Klienta, który nie jest Konsumentem, z chwilą jego powierzenia przez Sprzedawcę przewoźnikowi (firmie kurierskiej) trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju, celem jego dostarczenia do Klienta, który nie jest Konsumentem. W takim przypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie przewoźnika (firmy kurierskiej), w tym również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie ochronne nie uległo uszkodzeniu w transporcie, w szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, Klient nie powinien przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak szybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 6. Klient, który nie jest Konsumentem, obowiązany jest do zbadania Towaru w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania, celem zweryfikowania zgodności Towaru z umową sprzedaży i zgłoszenia Sprzedawcy, w powyższym terminie, wszelkich zastrzeżeń. Klient nie będący Konsumentem, który nie zgłosił zastrzeżeń we wskazanym terminie, traci uprawnienie do powoływania się na nie w przyszłości.
 7. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona na podstawie art. 558 i n. Kodeksu Cywilnego. Ewentualna odpowiedzialność Sprzedawcy w każdym przypadku obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą i jest ograniczona do wartości zamówienia.
 8. Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców.
 9. Klient składając zamówienie w sklepie internetowym pod adresem scrascom.pl akceptuje fakt, iż kupuje towar używany, który może nosić ślady zwyczajnej eksploatacji w postaci zarysowań, minimalnych wgnieceń czy znikomych wad matrycy takich jak przebarwienia, duszki etc.

 

 • 9 PROCEDURA REKLAMACJI
 1. W przypadku zgłoszenia reklamacji przez Klienta towar należy odesłać razem z dowodem zakupu (np. wyciąg z konta, potwierdzenie płatności kartą, paragon lub fakturę) oraz opisem reklamacji, na adres: SCRASCOM Sp. z o.o., ul. Popularna 14, 02-473 Warszawa
 2. Zalecanym jest, aby wysłanie paczki ze zwracanym towarem było poprzedzone zgłoszeniem zwrotu.
 3. Podstawy do reklamacji i zwrotu towaru nie stanowią możliwe różnice w wyglądzie towarów dostarczonych Klientowi z ich wizualizacją na stronie internetowej Sklepu internetowego scrascom.pl, które to różnice mogą wynikać z innych parametrów monitora lub z indywidualnych ustawień komputera Klienta.
 4. Sprzedawca podejmuje wszelkie kroki, aby reklamację rozpatrzeć w możliwie najkrótszym czasie, w każdym przypadku czas rozpatrywania reklamacji nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych od dnia dostarczenia do Sprzedawcy przesyłki z reklamowanym towarem.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Wraz z takim zawiadomieniem do Klienta przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 6. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę drogą mailową lub pisemnie, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na pełnowartościowy, a jeśli wymiana nie będzie możliwa zwróci należności na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w terminie 14 dni roboczych.
 8. W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedawcę Klientowi, na jego wniosek, przysługuje zwrot poniesionych kosztów kurierskich na zwrot przesyłki reklamacyjnej do Sprzedawcy, na podstawie przedstawionych przez Klienta dowodów ich poniesienia.
 9. W przypadku odrzucenia reklamacji, towar odsyłany jest Klientowi na jego koszt.
 10. Wszelkie inne reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu internetowego, w tym w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną oraz umów zawartych za jego pośrednictwem można przesyłać za pośrednictwem e-mail: wroclaw@scrascom.pl. Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy, w Sklepie stacjonarnym oraz drogą telefoniczną.

 

 • 10 DANE OSOBOWE
  1. Z zastrzeżeniem Regulaminu Administratorem danych, podanych przez Klienta w ramach rejestracji lub składania Zamówienia, jest Sprzedawca.
  2. Dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług Sprzedawcy oraz umów sprzedaży na odległość, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Klient wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych).
  3. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich zmiany i poprawiania. Podanie danych osobowych i innych odbywa się na zasadzie dobrowolności.
  4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w polityce prywatności i polityce cookies.
 • 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejsze Warunki korzystania obowiązują od dnia 01 stycznia 2021 roku.
 2. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany warunków Regulaminu.
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu nastąpią w odpowiednim zakresie, a Klienci, zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu.
 4. Klient, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy łączącej go ze Sprzedawcą w każdym czasie w trybie natychmiastowym.
 5. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie modyfikuje ich treści i warunków.
 6. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczna w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Sprzedawcę za pomocą wiadomości e-mail na adres: wroclaw@scrascom.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Konto Klienta w Sklepie internetowym zostanie wówczas usunięte.
 7. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta Klienta w przypadku zaprzestania świadczenia usług lub ich przeniesienia na osobę trzecią, naruszenia przez Klienta prawa lub postanowień Regulaminu, a także w przypadku braku aktywności Klienta przez okres 6 miesięcy. Sprzedawca może zastrzec, że ponowna rejestracja Konta będzie wymagać zezwolenia Sprzedawcy.
 8. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.
 9. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
 10. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami
 1. i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
  1. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.
  2. Sprzedawca niniejszym informuje, że wprowadza do systemu informatycznego, którym posługuje się Klient następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną:
 2. Cookies,
 3. Sklep Internetowy przesyła kupującemu e-maile, w których potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji i przebieg realizacji zamówienia.
  1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.
  2. W przypadku, jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych postanowień.