Regulamin

Sklep internetowy działający pod adresem: www.scrascom.pl

prowadzony jest przez SCRASCOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Księcia Witolda 49/15, 50-202 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VI Wydział Sądu Rejonowego we Wrocławiu, pod numerem KRS: 0000751469, numer NIP: 8992851572, REGON: 381487018

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 • 1 DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu nadaje się wymienionym poniżej pojęciom następujące znaczenie:

Regulamin – niniejszy dokument. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin i jego załączniki stanowią odpowiednio regulamin, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Sprzedawca/ Usługodawca - SCRASCOM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Księcia Witolda 49/15, 50-202 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, KRS: 0000751469, NIP: 8992851572,
REGON: 381487018.

Sklep internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, znajdujący się pod adresem elektronicznym https://scrascom.pl, za pośrednictwem którego dokonywana jest sprzedaż Towaru/Produktu przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej bez jednoczesnej obecności stron.

Umowa sprzedaży na odległość/ Umowa - umowa sprzedaży Towaru/Produktu/świadczenia usług, zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem serwisu internetowego

Usługa Sprzedawcy - usługa wykonywana w ramach sklepu internetowego bezpośrednio przez Sprzedawcę lub podwykonawcę:

 1. zawieranie umów sprzedaży online – w zakresie towarów sprzedawanych w Sklepie Internetowym,
 2. prowadzenie Konta klienta,
 3. przesyłanie wiadomości e- mail, w których w szczególności Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

Kodeks Cywilny – Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.1964.16.93 ze zm.).

Towar/Produkt - oferowane produkty, które Klient może nabyć w Sklepie internetowym. Towary oferowane w Sklepie internetowym są wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.

Cena - wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sprzedawcy są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT. Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji i zostaje doliczony w trakcie realizacji zamówienia.

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Klient, Usługobiorca – konsument, przedsiębiorca na prawach konsumenta, przedsiębiorca

Konsument – zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Kodeksu Cywilnego.

Przedsiębiorca – zgodnie z definicją zawartą w art.43(1) Kodeksu Cywilnego.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, posiadająca wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przy czym dotyczy to tylko umów zawieranych na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa.

Gwarancja – dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości produktu złożone przez gwaranta

Gwarant – podmiot udzielający gwarancji w ramach złożonego oświadczenia gwarancyjnego

Dokument gwarancyjny – karta gwarancyjna lub książeczka gwarancyjna

Koszyk - formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienie.

Zamówienie – oświadczenie woli klienta, składane za pomocą formularza zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu z sprzedawcą

Konto klienta - zbiór danych przechowywanych przez Sprzedawcę dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, przy wykorzystaniu którego Klient może składać zamówienia oraz zawierać umowy.

Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie serwisu internetowego sprzedawcy, umożliwiający utworzenie konta klienta

Koszt dostawy - koszt dostarczenia Zamówienia do Klienta, którego każdorazowa wysokość jest określona w zakładce Koszyk i zależna od wybranego sposobu dostawy.

Treści - wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia Towarów, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.

Formularz kontaktowy – usługa elektroniczna, formularz w którym użytkownicy serwisu internetowego https://scrascom.pl zamieszczają informacje i dane w celu realizacji przesłanego zgłoszenia.

Newsletter –  usługa elektroniczna pozwalająca usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od usługodawcy, dotyczących serwisu.

Blog – usługa elektroniczna dostępna w Serwisie internetowym dla jego Usługobiorców

Polityka prywatności i cookies Sklepu internetowego SCRASCOM Sp. z o. o.  - dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies.

Sklep stacjonarny- punkt sprzedaży i odbioru produktów, który mieści się w Warszawie przy ul. Popularnej 14.

 

 • 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Sklep internetowy w domenie https//:scrascom.pl prowadzony jest przez:

SCRASCOM Sp. z o.o.

 1. Księcia Witolda 49/15 50-202 Wrocław

NIP: 899 28 515 72 REGON: 381487018 KRS: 0000751469

e-mail: wroclaw@scrascom.pl telefon kontaktowy: 692 483 341

 

 1. Sprzedawca jest czynnym Płatnikiem VAT.
 2. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy i ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów dostępnych w Sklepie internetowym, wprowadzania nowych Towarów, wycofywania Towarów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także ograniczonego w czasie oferowania Towarów nieodpłatnych. Powyższe zapisy nie mają wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian.
 4. Czas trwania promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie łączą się. Szczegółowe informacje zawarte są każdorazowo w warunkach lub regulaminie danej promocji.
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia. Klient poprzez akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 6. Serwis udostępnia możliwość rejestracji Konta klienta.
 7. Niniejszy Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób, np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.
 8. Regulamin może odsyłać do odrębnych regulaminów oraz ogólnych warunków świadczenia usług poprzez właściciela Sklepu, które w takim wypadku stają się integralną częścią niniejszego Regulaminu.
 9. Zastrzega się, że Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumentów, nie dotyczą te postanowienia Regulaminu, które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (art.385(1) do 385(3)), czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumentów, które zostałyby zawarte w rejestrze postanowień wzorców umownych uznanych za niedozwolone, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 10. Sprzedawca nie umożliwia Klientom pozostawiania opinii dotyczących jakości obsługi oraz jakości oferowanych Towarów.
 11. Sprzedawca nie stosuje mechanizmu plasowania Produktów na liście wyników wyszukiwania.
 12. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych przez Klienta za pobraniem i nie odpowiada za jakiekolwiek koszty powstałe w związku z takimi przesyłkami.
 13. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo użyte w Sklepie internetowym
  https://scrascom.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu internetowego https://scrascom.pl użyte są w celach informacyjnych.
 14. Klienci są zobowiązani do korzystania ze stron serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowym oraz postanowieniami Regulaminu. W ramach korzystania z serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.
 15. Do korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie przez Klienta:

16.1  komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu

16.2 dostęp do aktywnej poczty elektronicznej, odpowiednio skonfigurowanej do odbioru wiadomości pocztowych od Sprzedawcy

16.3 przeglądarka internetowa w najnowszej dostępnej wersji ( Mozila Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge)

16.4 włączona w przeglądarce internetowej możliwość zapisu plików Cookies oraz obsługa JavaScript

16.5 oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie .PDF.

16.6 Odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona jeśli Klient nie dostosował się do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do korzystania ze Sklepu internetowego oraz Towarów.

 • 3 USŁUGI ELEKTRONICZNE
 1. W serwisie internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne:

1.1 Formularz zamówienia,

1.2 Formularz kontaktowy,

1.3 Newsletter,

1.4  Blog,

1.4 Konto klienta.

 1. Usługa Formularza zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 2. Usługa Formularza kontaktowego polega na udostępnieniu Usługobiorcom możliwości wysyłania za pomocą formularza umieszczonego w serwisie internetowym wiadomości do Sprzedawcy.
 3. Usługa Newslettera jest świadczona przez czas nieoznaczony dla Usługobiorców z zarejestrowanym Kontem klienta. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny rezygnacji z Newslettera poprzez kliknięcie w odpowiedni link w dostępny w wiadomości przesyłanej w ramach Newslettera lub wysyłając wiadomość e-mail na adres wroclaw@scrascom.pl. Usługa polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych Produktach w ofercie Sprzedawcy, aktualnej ofercie handlowej, promocjach, rabatach, szkoleniach oraz innych informacjach dotyczących funkcjonowania sklepu internetowego. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania realizacji usługi Newsletter bez podania przyczyny, po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie Usługobiorcy.
 4. Usługa Bloga jest świadczona przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili bez podania przyczyny zaprzestania przeglądania Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej lub przejście na inną stronę internetową.
 5. Konto klienta jest usługą dostępną po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie:

6.1 W celu rejestracji konta w Sklepie internetowym Klient będący Konsumentem podaje imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer swojego telefonu komórkowego oraz wybiera hasło, zaś Klient będący przedsiębiorcą podaje dodatkowo nazwę firmy, numer KRS (o ile został nadany) oraz numer NIP.

6.2 W celu rejestracji konta w Sklepie internetowym Klient będący Konsumentem podaje imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer swojego telefonu komórkowego oraz wybiera hasło, zaś Klient będący przedsiębiorcą podaje dodatkowo nazwę firmy, numer KRS (o ile został nadany) oraz numer NIP.

6.3 Klient zapewnia, że dane podane przez niego w Formularzu rejestracji są zgodne z prawdą. Odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych ponosi wyłącznie Klient.

6.4 Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.

6.5 W chwili umożliwienia Klientowi dostępu do Konta, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta. Konsument może od tej umowy odstąpić na zasadach określonych Regulaminie.

6.6 Klient uzyskuje dostęp do Konta po prawidłowo przeprowadzonej rejestracji.

6.7 Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu adresu e-mail oraz hasła dostępu.

6.8 Klient nie powinien udostępniać swojego Konta osobom trzecim. W przypadku takiego udostępnienia wszelkie ryzyko i odpowiedzialność z tego tytułu ciąży na Kliencie.

6.9 Podczas wypełniania Formularza rejestracji Klient może wyrazić dobrowolnie zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od SCRASCOM sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na podany w trakcie rejestracji adres e-mail, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz.1204). Klient może w każdym czasie cofnąć zgodę, o której mowa w tym punkcie wysyłając stosowne oświadczenie drogą elektroniczną na adres e-mail wroclaw@scrascom.pl.

6.10 Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczna w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Sprzedawcę za pomocą wiadomości e-mail na adres: wroclaw@scrascom.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Konto Klienta w Sklepie internetowym zostanie wówczas usunięte.

 1. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta Klienta w przypadku zaprzestania świadczenia usług lub ich przeniesienia na osobę trzecią, naruszenia przez Klienta prawa lub postanowień Regulaminu, a także w przypadku braku aktywności Klienta przez okres 6 miesięcy. Sprzedawca może zastrzec, że ponowna rejestracja Konta będzie wymagać zezwolenia Sprzedawcy.
 2. Klient nie może umieszczać w Sklepie internetowym ani dostarczać do Sprzedawcy treści, w tym opinii i innych danych o charakterze bezprawnym.
 3. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Usługobiorcę w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu internetowego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
 4. Reklamację dotyczącą usług elektronicznych można złożyć:

10.1 za pośrednictwem poczty elektronicznej: wroclaw@scrascom.pl

10.2 w sposób tradycyjny wysyłając pisemną reklamację: Scrascom Sp. z o.o., ul. Popularna 14, 02-473 Warszawa

 1. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.
 2. Usługi nieodpłatne są dostępne 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 

 • 4 PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIENIA
 1. W celu złożenia oferty nabycia towaru oferowanego przez Sprzedawcę, Klient powinien złożyć Zamówienie.
 2. Do złożenia Zamówienia nie jest konieczne posiadanie Konta klienta, Zamówienie można złożyć bez rejestracji.
 3. Klient składa Zamówienie poprzez interaktywny Formularz zamówienia dostępny w Sklepie internetowym i kliknięcie przycisku oznaczonego: „Zamawiam i płacę”. Zamówienie określa m.in. jakie towary, w jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji.
 4. Po prawidłowym złożeniu Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o złożonym Zamówieniu. Informacja ta nie stanowi oświadczenia o przyjęciu oferty Klienta, a jedynie potwierdza, że Sprzedawca Zamówienie otrzymał. Złożone Zamówienie podlega weryfikacji Sprzedawcy pod względem możliwości przyjęcia do realizacji.
 5. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje Zamówienie Klienta, przesyła mu informację drogą elektroniczną o zatwierdzeniu Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.
 6. Złożenie Zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
 7. W przypadku braku zamówionego Towaru lub braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeśli zapłata za przedmiot Zamówienia została dokonana z góry - Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

 

 

 • 5 ZASADY I SPOSOBY PŁATNOŚCI
 1. Sprzedawca podczas procesu realizacji zamówienia przez Klienta, informuje Klienta o terminie płatności, dostępnych sposobach realizacji płatności, łącznej cenie towaru oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport, dodatkowe usługi, koszty płatności itp.
 2. Sprzedawca udostępnia następujące płatności:

2.1 przelew tradycyjny na konto bankowe Sprzedawcy w terminie 3 dni od dnia przesłania potwierdzenia zawarcia umowy przez Sprzedawcą (przedpłata): Scrascom Sp. z o.o.,
ul. Księcia Witolda 49/15, 50-202 Wrocław, mBank, 64 1140 2004 0000 3902 7811 0380,

2.2 przez PayU w formie przedpłaty kartą płatniczą.  Przedpłata następuje przez zewnętrzny system płatności PayU (obsługiwany przez PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 944 000 PLN, kapitał wpłacony 4 944 000, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych),

2.4 przez PayNow w formie przedpłaty przelewem elektronicznym lub kartą. Przedpłata następuje przez zewnętrzny system płatności PayNow. Usługę świadczy mBsnk S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 18 (00-850), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, numerem NIP 5260215088, kapitale zakładowym wynoszącym 169 468 160,00zł, w całości opłaconym,

2.5 gotówką (do kwoty 15.000 PLN) – w wypadku osobistego odbioru towaru w Sklepie stacjonarnym,

2.6 płatność za pobraniem (do kwoty 5.000 PLN), tj. płatność przy odbiorze bezpośrednio do rąk kuriera doręczającego przesyłkę.

 1. W przypadku zakupów towarów sprowadzanych na indywidualne zamówienie Klienta lub towarów o znacznej wartości Sprzedawca może zażądać zaliczki, która następnie:

3.1 podlega zaliczeniu na całościową płatność za dane zamówienie lub

3.2 podlega zwrotowi na rzecz Klienta w terminie do 7 dni roboczych, w przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia.

 1. Na wszystkie zamówione Towary w Sklepie internetowym wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT, przy czym podpis Klienta - jako nabywcy towaru - nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT.
 2. W przypadku, gdy nie dojdzie do dokonania zapłaty przez Klienta w terminie określonym w ust. 2 pkt 2.1 §5 niniejszego Regulaminu, Sprzedawca może odstąpić od Umowy sprzedaży na odległość. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Klientowi, pocztą elektroniczną na adres elektroniczny podany przez Klienta, oświadczenia woli o odstąpieniu. W takim przypadku Umowa sprzedaży na odległość będzie uważana za niezawartą, a zamówienie za anulowane. W takich okolicznościach Klient ani Sprzedawca nie będą zobowiązani względem siebie do żadnych świadczeń, w szczególności uiszczenia odszkodowania lub jego surogatu, zwrotu kosztów itp.
 3. W przypadku, gdy Klient będący osobą fizyczną składa Zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego Klienta, istnieje domniemanie, iż zakup jest dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako Przedsiębiorcę.

 

 • 6 REALIZACJA DOSTAW
 1. Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem:

1.1 firm kurierskich: DPD Polska, DHL Polska, InPost,

1.2 umieszczenia Produktu w Paczkomacie.

2 .Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia.

 1. W przypadku wskazania przez Klienta, w chwili składania Zamówienia, że Zamówienie ma zostać odebrane w Sklepie stacjonarnym, Towar pozostaje gotowy do odbioru przez Klienta przez kolejne pięć (5) dni roboczych od daty doręczenia Klientowi wiadomości elektronicznej z informacją, że Zamówienie jest gotowe do odbioru.
 2. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru towaru przez Klienta w Sklepie stacjonarnym w terminie określonym w ust. 3 oraz w sytuacji, gdy Klient nie odbierze Towaru od kuriera (co skutkowało będzie zwrotem Towaru do Sprzedawcy), Sprzedawca może odstąpić od Umowy sprzedaży na odległość.
 3. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Klientowi oświadczenia woli o odstąpieniu (w formie wiadomości e-mail na adres elektroniczny podany przez Klienta). W takim przypadku Zamówienie uważane będzie za anulowane, a Klientowi nie przysługują z tego tytułu dodatkowe roszczenia, z wyjątkiem zwrotu płatności za nieodebrane produkty, którą Sprzedawca od niego otrzymał na mocy Umowy sprzedaży na odległość.
 4. W przypadku niezrealizowania przez Sprzedawcę zobowiązania w terminie określonym w korespondencji elektronicznej kierowanej do Konsumenta, Konsument również może odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej na odległość. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli o odstąpieniu.
 5. Wysyłka zamówionego Towaru następuje w ciągu 1-3 dni roboczych od daty Zamówienia. Wyjątek stanowią Zamówienia na towary o niskim współczynniku sprzedaży. Termin dla takich towarów ustalany jest indywidualnie - Klient zostanie poinformowany drogą e-mail o przewidywanym terminie wysyłki.
 6. Czas w jakim Sprzedawca przygotuje i wyśle do Klienta Zamówienie nie jest równoznaczny z czasem jego dostawy poprzez firmę kurierską. Termin otrzymania przesyłki stanowi sumę czasu dostępności Towaru oraz przewidywanego czasu dostarczenia towaru.
 7. Wysyłka zamówienia obejmującego  Towary o różnych terminach dostępności lub znajdujących się na różnych magazynach - następuje po skompletowaniu całości Zamówienia.
 8. Informacje o kosztach związanych z dostawą zakupionych Towarów są udostępniane
  w „Koszyku” przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
 9. Dostawa Towarów do Klienta jest odpłatna, chyba że zawarta Umowa sprzedaży zawarta na odległość stanowi inaczej.
 10. Klient ponosi koszty powstałe na skutek braku możliwości doręczenia przesyłki z uwagi na podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych osobowo - adresowych lub nieuzasadnionej bezpodstawnej odmowy odbioru przesyłki.
 11. Koszty dostawy naliczane są zgodnie z aktualnym cennikiem firm DPD Polska, DHL Polska oraz InPost i zależą od wagi, rozmiarów przesyłki, wyboru sposobu dostawy oraz od wybranej formy płatności. Klient w trakcie wypełniania Formularza zamówienia jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt dostawy podczas składania Zamówienia.
 12. Dostawa Produktów jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 13. Korzyści i ciężary wraz z niebezpieczeństwem przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą na Klienta, który nie jest Konsumentem, z chwilą jego powierzenia przez Sprzedawcę przewoźnikowi (firmie kurierskiej) trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju, celem jego dostarczenia do Klienta, który nie jest Konsumentem. W takim przypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie przewoźnika (firmy kurierskiej), w tym również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 14. Klient, który nie jest Konsumentem, obowiązany jest do zbadania Towaru w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania, celem zweryfikowania zgodności Towaru z umową sprzedaży i zgłoszenia Sprzedawcy, w powyższym terminie, wszelkich zastrzeżeń. Klient nie będący Konsumentem, który nie zgłosił zastrzeżeń we wskazanym terminie, traci uprawnienie do powoływania się na nie w przyszłości. Ewentualna odpowiedzialność Sprzedawcy w każdym przypadku obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą i jest ograniczona do wartości Zamówienia.
 15. W przypadku wyboru firmy kurierskiej jako dostawcy zamówionych Towarów:

17.1. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę z zamówionymi Towarami w czasie i sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju oraz sprawdzić czy Towary nie są wadliwe.

17.2 W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia zidentyfikowanego podczas doręczenia przesyłki zawierającej zamówione Towary, Klient ma prawo żądać od kuriera spisania właściwego protokołu.

17.3 Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku braku spisania właściwego protokołu przy udziale kuriera, rozpoznanie reklamacji może być utrudnione, w związku z czym zaleca się zgromadzenie dowodów potwierdzających stan przesyłki w chwili jej doręczenia. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

17.4 Szczegółowe informacje dotyczące procedury reklamacyjnej w DPD Polska, DHL Polska oraz InPost są udostępnione w regulaminach dostępnych na stronach internetowych przewoźników.

 1. W przypadku wyboru Paczkomatu jako formy dostawy zamówionych Towarów:

18.1 W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia zidentyfikowanego podczas odbioru zamówionych Towarów ze skrytki w Paczkomacie, Klient powinien zainicjować procedurę reklamacyjną poprzez wypełnienie poleceń zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie Paczkomatu. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

18.2 Szczegółowe informacje dotyczące procedury reklamacyjnej Paczkomaty InPost są udostępnione w Regulaminie świadczenia usługi „Paczkomaty 24/7” przez InPost Sp. z o.o. na stronie internetowej InPost.

 1. Zapisy ust. 17 i 18 §6 niniejszego Regulaminu dotyczą Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

 

 • 7 GWARANCJA
 1. W przypadku braku zgodności Produktu z Umową Klientowi z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt Sprzedawcy. Gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
 2. Niektóre Produkty posiadają Gwarancję producenta obowiązującą na terenie Polski. Informacja o objęciu Produktu Gwarancją umieszczona jest na karcie danego Produktu
 3. Zakres odpowiedzialności Gwaranta jest określny w Dokumencie gwarancyjnym.
 4. Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w Dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Produktu.

 

 • 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Zgodnie z art 27. ust. 1 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, zawierając „umowę na odległość” - ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny - w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie Towaru.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Towaru Konsumentowi, Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub wskazanej przez nich osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w ust.1 §2 niniejszego Regulaminu. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na podany przez nich adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:

7.1 W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

7.2 W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

7.3 Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

7.4 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.5 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien odesłać Towar na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.

7.6 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, także koszty zwrotu Towaru, jeśli ze względu na swój charakter Towar ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

7.7 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

7.8 W przypadku gdy ze względu na charakter Towaru nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Towaru, będzie się znajdować w opisie Towaru w Sklepie.

 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do Umowy:

8.1 w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

8.2 w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów,

8.3 o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,

8.4 w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

8.5 w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

8.6 o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1,

8.7  o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta.

 1. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Przedsiębiorcy.
 2. Odstąpienie od umowy – dane do wysyłki:

10.1 oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej: wroclaw@scrascom.pl,

10.2 w sposób tradycyjny wysyłając oświadczenie na adres: Scrascom Sp. z o.o., ul. Popularna 14, 02-473 Warszawa,

10.3 Towaru na adres: Scrascom Sp. z o.o., ul. Popularna 14, 02-473 Warszawa.

 

 • 9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ
 1. Umową sprzedaży objęte są Towary używane, które mogą nosić ślady zwyczajnej eksploatacji w postaci zarysowań, minimalnych wgnieceń czy znikomych wad matrycy takich jak przebarwienia, duszki etc.
 2. Sprzedawca ponosi przewidzianą przez prawo odpowiedzialność za zgodność Towaru z Umową.
 3. W przypadku niezgodności Towaru z zawartą Umową, Klient ma prawo do złożenia reklamacji w oparciu o przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
 4. Reklamację można złożyć na adres Sprzedawcy:

4.1 za pośrednictwem poczty elektronicznej: wroclaw@scrascom.pl,

4.2 w sposób tradycyjny wysyłając pisemną reklamację: Scrascom Sp. z o.o., ul. Popularna 14, 02-473 Warszawa,

4.3 osobiście w Sklepie stacjonarnym.

 1. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe, opis wady, datę zauważenia wady, dowód zakupu, sposób udzielenia odpowiedzi, a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją. W przypadku gdy reklamacja dotyczy Towaru wraz z pismem reklamacyjnym należy odesłać Towar, podlegający reklamacji. Jeżeli podane dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 2. Sprzedawca rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i poinformuje Klienta o podjętej decyzji w sposób wskazany przez Klienta w piśmie reklamacyjnym.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 4. W przypadku Umowy z Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową.
 5. W odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia Towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych w art. 43b ust. 2 i 3 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 7. Konsument, jeżeli Towar jest niezgodny z umową, może:

11.1 żądać naprawy lub wymiany

11.2 złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

11.2.1 Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust.2 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.;

11.2.2 Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust.4-6 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.;

11.2.3 brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową;

11.2.4 brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z naprawy lub wymiany;

11.2.5 z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 1. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.
 2. Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 3. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 4. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 5. Zapisy ust. 1-15 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 6. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi na podstawie art. 558 §1 KC.

 

 • 10 ZUŻYTY SPRZĘT
 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U z 2015 r. poz. 1688) Sprzedawca:

1.1. zapewnia Klientom nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. Koszt dostarczenia zużytego sprzętu do placówki Sprzedawcy ponosi Klient.

1.2 Sprzedawca dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, zapewnia nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

 1. Zakazane jest umieszczanie zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami, posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub innemu podmiotowi uprawnionemu.
 2. Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami oraz baterie i akumulatory powinny być oznakowane symbolem przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na produkcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu, baterii lub akumulatorów do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Oznakowanie to oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r. Zgodnie z art. 37 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  

 

 • 11 DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce prywatności.

 

 • 12 POZASĄDOWE I SĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW
 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów:

1.1 Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, po przez złożenie wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny. Wniosek należy złożyć po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej https://www.uokik.gov.pl i https://www.rf.gov.pl. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

1.2 Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego.

 1. Sądowe sposoby rozpatrywania sporów:

2.1 Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

2.2 Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Sprzedawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: wroclaw@scrascom.pl.

 

 • 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowy zawierane za pośrednictwem serwisu zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maja zastosowanie przepisy:

2.1 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz.U.1964.16.93 ze zm.)

2.2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.)

2.3 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014 poz.827)

2.4 Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688)

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, np. zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Serwisu internetowego
  https://scrascom.pl na podstronie Regulamin. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.
 2. Klienci są zobowiązani do korzystania ze strony serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowym oraz postanowieniami Regulaminu. W ramach korzystania z serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.
 3. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 marca 2023 r.